ข้อความบนฉลากค้าประเภทอาหาร


ข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้าแบบเต็ม            ข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้าแบบย่อ                ข้อมูลที่แสดงบนฉลากอาหารนั้นสามารถจำแนก ตามวัตถุประสงค์ได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลความปลอดภัย ประกอบด้วย วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีการปรุง คำเตือนต่างๆ (กรณีที่กฎหมายกำหนด) ข้อมูลความคุ้มค่า ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของอาหาร ส่วนประกอบ ซึ่งเรียงลำดับตามปริมาณที่ใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร (น้ำหนัก หรือปริมาตร) ในภาชนะบรรจ ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ได้แก่ รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ ข้อมูลเพื่อแสดงความเชื่อมั่น ได้แก่ ยี่ห้ออาหาร ชื่อและที่อยู่ ของผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือผู้นำเข้า เครื่องหมาย อย. (กรณีที่กฎหมายกำหนด) และตราสัญลักษณ์ต่างๆ    

ข้อความบนฉลากสินค้าประเภทอาหาร