ข้อความบนฉลากสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์


                    ข้อความ  หรือ text ต่างๆที่ควรมีบนฉลากสินค้าประเภท เครื่องสำอางค์ 1 เครื่องเครื่องสำอางค์, ชื่อสินค้า 2 ประเภทหรือ ชนิดของเครื่องสำอางค์ เช่น เป็น  whitenning , Mask 3 ส่วนประกอบของเครื่องสำอางค์ (ส่วนผสมต่างๆ) 4 วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ 5 คำเติอน 6 ชื่อและสถานที่ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย 7 ปริมาณสุทธิ 8 เลขที่ครั้งที่ผลิต 9  วันเดือนปีที่ผลิต 10 วันเดือนปีหมดอายุ 11 เลขที่จดแจ้ง         […]

ข้อความบนฉลากสินค้าประเภทเครื่องสำอาง